Cauta in tabel :

Nr. de inregistrare
Data
inregistrarii
Functia,
prenumele
si numele
initiatorului
Titlul
proiectului
de
hotarare a
consiliului
local
Avizele
comisiilor
de
specialitate
sesizate
Structura/Persoana
din aparatul de
specialitate al
primarului
responsabila cu
elaborarea
raportului
compartimentului
de resort
Alte
avize
necesare
conform
legii
33     privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate pentru sănătate, cultură, învățământ, culte și tineret, sport și turism a Consilului Local al comunei Adunați      
32     privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Adunați pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 – 2024;      
31     privind modificarea statului de funcții publice pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Adunați și al serviciilor publice de interes local;      
30     privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Adunați      
29     privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului Local al Comunei Adunați;      
28     privind aprobarea Regulamentului de închiriere a bunurilor imobile aflate în domeniul public sau privat al UAT – comuna Adunați;      
27     privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier al domnului Negotei Octavian;      
26     privind acordarea unui mandat special domnului Săvulescu Darius – Mihai, reprezentantul localității Adunați, judeţul Prahova, în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova’’      
25     cu privire la punerea la dispoziția Proiectului Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova în perioada 2014 – 2020 a terenurilor pentru construcția /extinderea/reabilitarea investițiilor aferente acestuia.      
24     privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei Adunaţi a terenului în suprafață de 2701 mp, situat în comuna Adunaţi sat Ocina de Jos, T 26, P 1512 , număr cadastral 20780      
23     privind alegerea președintelui de ședință.      
22     privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul ,,Școlii Gimnaziale Radu și Severa Novian” pentru lunile noiembrie, decembrie 2020 și ianuarie, februarie, martie 2021..      
21     privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici aferenți proiectului ,, Extindere și Modernizare Drum Comunal DC 112 în Comuna Adunați, Județul Prahova’’.      
20     privind acordarea pachetului cu rechizite școlare ,,Ghiozdanul Meu”      
19     privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Adunați aferente anului școlar 2020 – 2021      
18     privind aprobarea bugetului local al comunei Adunați pe anul 2021.      
17     privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2022 la nivelul comunei Adunați      
16     privind aprobarea contractului privind acceptarea și prelucrarea tranzacțiilor de plată cu carduri prin intermediul SNEP      
15     privind aprobarea contractului privind acceptarea și prelucrarea tranzacțiilor de plată cu carduri      
14     privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici aferenți proiectului extindere şi modernizare drum comunal DC 112 în comuna Adunați, județul Prahova .      
13     privind acceptarea sumei de 5000 lei cu titlu de sponsorizare din partea S.C VIVA LOG S.R.L.      
12     privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperirea riscurilor la nivelul comunei Adunați.      
11     privind constituirea, încadrarea și organigrama cu numărul de personal al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Adunați, județul Prahova.      
10     privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență doamnei Brânzea Vasilica Daniela.      
9     privind aprobarea „Programului de masuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire si înfrumusețare a Comunei Adunați, a obligațiilor si responsabilităților care revin instituțiilor publice, agenților economici, cetățenilor pentru buna gospodărire a comunei Adunați si respectarea condițiilor de mediu, precum si stabilirea sancțiunilor      
8     PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ      
7     PRIVIND ORGANIZAREA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA ADUNAŢI, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021- 2022      
6     privind menținerea în anul 2021 a salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunati și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al comunei Adunați, judeţul Prahova      
5     privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Adunați care vor face parte din Comisia de Evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al comuna Adunați      
4     PRIVIND ÎNREGISTRAREA PRIMARIEI COMUNEI ADUNAȚI IN SISTEMUL NATIONAL ELECTRONIC DE PLATĂ ON-LINE A TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE UTILIZÂND CARDUL BANCAR (SNEP) ȘI MODUL DE SUPORTARE A COMISIONULUI BANCAR LA TRANZACTIILE ON-LINE      
3     PRIVIND STABILIREA TAXELOR DE ÎNCHIRIERE PENTRU SPAŢIILE ŞI OBIECTELE DE INVENTAR DIN INCINTA CĂMINULUI CULTURAL DIN COMUNA ADUNAŢI PENTRU ANUL 2021      
2     PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2021, CE VOR FI EXECUTATE DE CĂTRE BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL CONFORM LEGII NR.416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE      
1     privind încheierea unui parteneriat între Comuna Adunați şi următoarele Unităţi Administrativ Teritoriale: Județul Prahova și Comunele Talea, Secăria, Șotrile, Valea Doftanei, în vederea realizării obiectivului ”Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova – comunele Talea, Secăria, Șotrile, Valea Doftanei”      
Sari la conținut