Hotarari 2021

Hotararea 33 privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate pentru sănătate, cultură, învățământ, culte și tineret, sport și turism a Consilului Local al comunei Adunați

Hotararea 32 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Adunați pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 – 2024;

Hotararea 31 privind modificarea statului de funcții publice pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Adunați și al serviciilor publice de interes local;

Hotararea 30 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Adunați

Hotararea 29 privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului Local al Comunei Adunați;

Hotararea 28 privind aprobarea Regulamentului de închiriere a bunurilor imobile aflate în domeniul public sau privat al UAT – comuna Adunați;

Hotararea 27 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier al domnului Negotei Octavian;

Hotararea 26 privind acordarea unui mandat special domnului Săvulescu Darius – Mihai, reprezentantul localității Adunați, judeţul Prahova, în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova’’

Hotararea 25 cu privire la punerea la dispoziția Proiectului Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova în perioada 2014 – 2020 a terenurilor pentru construcția /extinderea/reabilitarea investițiilor aferente acestuia.

Hotararea 24 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei Adunaţi a terenului în suprafață de 2701 mp, situat în comuna Adunaţi sat Ocina de Jos, T 26, P 1512 , număr cadastral 20780

Hotararea 23 privind alegerea președintelui de ședință.

Hotararea 22 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul ,,Școlii Gimnaziale Radu și Severa Novian” pentru lunile noiembrie, decembrie 2020 și ianuarie, februarie, martie 2021..

Hotararea 21 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici aferenți proiectului ,, Extindere și Modernizare Drum Comunal DC 112 în Comuna Adunați, Județul Prahova’’.

Hotararea 20 privind acordarea pachetului cu rechizite școlare ,,Ghiozdanul Meu”

Hotararea 19 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Adunați aferente anului școlar 2020 – 2021

Hotararea 18 privind aprobarea bugetului local al comunei Adunați pe anul 2021.

Hotararea 17 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul ,,Școlii Gimnaziale Radu și Severa Novian” pentru lunile noiembrie, decembrie 2020 și ianuarie, februarie, martie 2021..

Hotararea 16 privind aprobarea contractului privind acceptarea și prelucrarea tranzacțiilor de plată cu carduri prin intermediul SNEP

Hotararea 15 privind aprobarea contractului privind acceptarea și prelucrarea tranzacțiilor de plată cu carduri

Hotararea 14 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici aferenți proiectului extindere şi modernizare drum comunal DC 112 în comuna Adunați, județul Prahova .

Hotararea 13 privind acceptarea sumei de 5000 lei cu titlu de sponsorizare din partea S.C VIVA LOG S.R.L.

Hotararea 12 privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperirea riscurilor la nivelul comunei Adunați.

Hotararea 11  privind constituirea, încadrarea și organigrama cu numărul de personal al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Adunați, județul Prahova.

Hotararea 10 privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență doamnei Brânzea Vasilica Daniela.

Hotararea 9 privind aprobarea „Programului de masuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire si înfrumusețare a Comunei Adunați, a obligațiilor si responsabilităților care revin instituțiilor publice, agenților economici, cetățenilor pentru buna gospodărire a comunei Adunați si respectarea condițiilor de mediu, precum si stabilirea sancțiunilor

Hotararea 8 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ

Hotararea 7 PRIVIND ORGANIZAREA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA ADUNAŢI, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021- 2022

Hotararea 6 privind menținerea în anul 2021 a salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunati și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al comunei Adunați, judeţul Prahova

Hotararea 5 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Adunați care vor face parte din Comisia de Evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al comuna Adunați

Hotararea 4 PRIVIND ÎNREGISTRAREA PRIMARIEI COMUNEI ADUNAȚI IN SISTEMUL NATIONAL ELECTRONIC DE PLATĂ ON-LINE A TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE UTILIZÂND CARDUL BANCAR (SNEP) ȘI MODUL DE SUPORTARE A COMISIONULUI BANCAR LA TRANZACTIILE ON-LINE

Hotararea 3 PRIVIND STABILIREA TAXELOR DE ÎNCHIRIERE PENTRU SPAŢIILE ŞI OBIECTELE DE INVENTAR DIN INCINTA CĂMINULUI CULTURAL DIN COMUNA ADUNAŢI PENTRU ANUL 2021

Hotararea 2 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2021, CE VOR FI EXECUTATE DE CĂTRE BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL CONFORM LEGII NR.416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Hotararea 1 privind încheierea unui parteneriat între Comuna Adunați şi următoarele Unităţi Administrativ Teritoriale: Județul Prahova și Comunele Talea, Secăria, Șotrile, Valea Doftanei, în vederea realizării obiectivului ”Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova – comunele Talea, Secăria, Șotrile, Valea Doftanei”