Hotararea 57 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2021

Hotararea 56 PRIVIND ACCEPTAREA SUMEI DE 1500 LEI CU TITLU DE SPONSORIZARE DIN PARTEA S.C INTERNATIONAL BENGA COMPANY SRL

Hotararea 55 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNAȚI PE ANUL 2020 ŞI ESTIMĂRILE PE ANII 2021 -2023

Hotararea 54 PRIVIND ACCEPTAREA SUMEI DE 3500 LEI CU TITLU DE SPONSORIZARE DIN PARTEA S.C VIVA LOG S.R.L

Hotararea 53 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI ADUNAŢI PE ANUL 2021

Hotararea 52 PRIVIND DECLARAREA STARII DE INSOLVABILITATE PENTRU UNII DEBITORI PERSOANE FIZICE.

Hotararea 51 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNAȚI PE ANUL 2020 ŞI ESTIMĂRILE PE ANII 2021 -2023

Hotararea 50 privind scoaterea din evidentele fiscale ale comunei Adunați a unor procese verbale de contravenție și scăderea sumei de 900 lei reprezentând amenzi contravenționale, ale debitorilor decedați

Hotararea 49 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNAȚI PE ANUL 2020 ŞI ESTIMĂRILE PE ANII 2021 -2023

Hotararea 48 PRIVIND ACCEPTAREA SUMEI DE 10.000 LEI CU TITLU DE SPONSORIZARE DIN PARTEA S.C BIANCOSPINO S.R.L

Hotararea 47 PRIVIND MODIFICAREA H.C.L ADUNATI NR. 23/2020 PRIVIND ASOCIEREA COMUNEI ADUNAŢI CU JUDEŢUL PRAHOVA ÎN VEDEREA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INTERES PUBLIC ,, EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE APĂ ȘI BRANSAMENTE ÎN COMUNA ADUNAȚI, JUDEȚUL PRAHOVA ”

Hotararea 46 PRIVIND ASOCIEREA COMUNEI ADUNAŢI CU JUDEŢUL PRAHOVA ÎN VEDEREA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INTERES PUBLIC ,, EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII IMPREJMUIRE ȘI AMENAJARE INCINTA MONUMENTUL EROILOR”

Hotararea 45 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din cadrul ,,Școlii Gimnaziale Radu și Severa Novian ” pentru lunile iulie, august, septembrie și octombrie 2020

Hotararea 44 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare care se vor acorda în semestrul I , an școlar 2020 – 2021 elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale Radu și Severa Novian;

Hotararea 43 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Adunați în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ,, Radu si Severa Novian” din comuna Adunați , județul Prahova

Hotararea 42 privind abrogarea H.C.L Adunați nr. 38/18.11.2020 privind aprobarea proiectului ”Echipamente din domeniul tehnologiei informației-IT mobile, respectiv tablete pentru uz școlar cu acces la internet, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line pentru Școala Gimnazială Radu și Severa Novian din comuna Adunați”, a indicatorilor tehnico-economici pentru această investiție precum și a cheltuielilor aferente proiectului, hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Adunați

Hotararea 41 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI ADUNAȚI ÎN CADRUL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITĂRĂ ,, PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL DEȘEURILOR – PRAHOVA ,,

Hotararea 40 PRIVIND ACORDAREA UNUI ÎMPRUMUT SCOLII GIMNAZIALE RADU ȘI SEVERA NOVIAN DIN COMUNA ADUNAȚI, JUDETUL PRAHOVA

Hotararea 39 PRIVIND DESEMNAREA NOULUI REPREZENTANT LEGAL AL COMUNEI ADUNATI , JUDETUL PRAHOVA ÎN RELATIA CU A.F.I.R PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ,, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 112 ÎN COMUNA ADUNATI, JUDETUL PRAHOVA”

Hotararea 38 privind aprobarea proiectului ”Echipamente din domeniul tehnologiei informației-IT mobile, respectiv tablete pentru uz școlar cu acces la internet, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line pentru Școala Gimnazială RADU ȘI SEVERA NOVIANdin comuna Adunați”, a indicatorilor tehnico-economici pentru această investiție precum și a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea 37 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNAȚI PE ANUL 2020 ŞI ESTIMĂRILE PE ANII 2021 -2023

Hotararea 36 PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI COMUNEI ADUNAȚI PENTRU MANDATUL 2020 – 2024

Hotararea 35 PRIVIND CONSTITUIREA ȘI ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNATI

Hotararea 34 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE NUMĂRARE A VOTURILOR EXPRIMATE DE CONSILIERI LOCALI PRIN VOT SECRET

Hotararea 33 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNATI

Hotararea 32 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ

Hotararea 31 privind asocierea comunei Adunați în vederea realizării obiectivului de interes public ,,Iluminat public – execuție lucrări de reparații împrejmuire și amenajare incinta Monumentul Eroilor – comuna Adunați ”

Hotararea 30 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei Adunați a terenului în suprafața de 105 mp, situat în comuna Adunați sat Ocina de Jos T 45 P 2266, număr cadastral 20776.

Hotararea 29 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 – 2023.

Hotararea 28 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNAȚI PE ANUL 2020 ŞI ESTIMĂRILE PE ANII 2021 -2023

Hotararea 27 PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINTĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI

Hotararea 26 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNAȚI PE ANUL 2020 ŞI ESTIMĂRILE PE ANII 2021 -2023

Hotararea 25 PRIVIND ASOCIEREA COMUNEI ADUNAŢI CU JUDEŢUL PRAHOVA ÎN VEDEREA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INTERES PUBLIC ,, INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE COMUNA ADUNATI – INTOCMIRE DOCUMENTAȚIE S F ”

Hotararea 24 PRIVIND ASOCIEREA COMUNEI ADUNAŢI CU JUDEŢUL PRAHOVA ÎN VEDEREA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INTERES PUBLIC ILUMINAT PUBLIC – EFICIENTIZARE ENERGETICĂ PRIN MODERNIZAREA SITEMULUI DE I LUMINAT STRADAL ÎN COMUNA ADUNAȚI

Hotararea 23 PRIVIND ASOCIEREA COMUNEI ADUNAŢI CU JUDEŢUL PRAHOVA ÎN VEDEREA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INTERES PUBLIC ,, EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE APĂ ȘI BRASNSAMENTE ÎN COMUNA ADUNAȚI, JUDEȚUL PRAHOVA ”

Hotararea 22 PRIVIND APROBAREA DECONTARII NAVETEI CADRELOR DIDACTICE DIN CADRUL ,,ȘCOLII GIMNAZIALE RADU ȘI SEVERA NOVIAN ”PENTRU LUNILE FEBRUARIE, MARTIE, APRILIE , MAI ȘI IUNIE 2020

Hotararea 21 privind însușirea și aprobarea documentației de dezmembrare a suprafeței de 94550 mp teren categoria de folosință pășuni având nr.cadastral 20774, nr.CF 20774

Hotararea 20 privind modul de întocmire a registrului agricol pe perioada 2020 -2024 la nivelul comunei Adunați precum și procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Adunați din data de 12.05.2020

Hotararea 19 privind modificarea și completarea H.C.L Adunați nr.14/18.04.2019 privind aprobarea Regulamentului de pășunat, recoltarea masei verzi de pe pajiștile proprietate privată a comunei Adunați și stabilirea chiriei și taxelor aferente recoltării masei verzi și pășunatului.

Hotararea 18 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Adunați pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 -2023

Hotararea 17 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Adunați.

Hotararea 16 privind modificarea și completarea H.C.L Adunați nr.14/18.04.2019 privind  aprobarea Regulamentului de pășunat, recoltarea masei verzi de pe pajiștile proprietate privată a comunei Adunați și stabilirea chiriei și taxelor aferente recoltării masei verzi și pășunatului.

Hotararea 15 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Adunați și estimări pentru anii 2021 – 2023.

Hotararea 14 privind modificarea și completarea H.C.L Adunați nr.14/18.04.2019 privind  aprobarea Regulamentului de pășunat, recoltarea masei verzi de pe pajiștile proprietate privată a comunei Adunați și stabilirea chiriei și taxelor aferente recoltării masei verzi și pășunatului

Hotararea 13 privind aprobarea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Adunați.

Hotararea 12 PRIVIND APROBAREA DECONTARII NAVETEI CADRELOR DIDACTICE DIN CADRUL ,,SCOLII GIMNAZIALE RADU SI SEVERA NOVIAN ” PENTRU LUNIILE DECEMBRIE 2019 ȘI IANUARIE 2020

Hotararea 11 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare care se vor acorda în anul școlar 2019 – 2020 elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale Radu și Severa Novian;

Hotararea 10 PRIVIND ORGANIZAREA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA ADUNAŢI, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020 – 2021

Hotararea 9 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ÎNCHIRIEREA SPAȚIILOR DIN INCINTA CĂMINULUI CULTURAL ADUNAȚI

Hotararea 8 PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITATIE PUBLICĂ A TERENULUI APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT ÎN SUPRAFAȚĂ DE 84 MP, AFERENT CONSTRUCȚIEI SITUAT ÎN COMUNA ADUNAȚI SAT ADUNAȚI NR. 16 B PRIN EXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMȚIUNE

Hotararea 7 PRIVIND ACORDAREA NORMEI DE HRANA PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI ADUNAȚI

Hotararea 6 PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII EXCEDENTULUI BUGETAR REZULTAT LA SFÂRȘITUL EXERCIȚIULUI BUGETAR 2019

Hotararea 5 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNAȚI PE ANUL 2020 ŞI ESTIMĂRIILE PE ANII 2021 -2023

Hotararea 4 PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINTĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI

Hotararea 3 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunati SI serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al comunei Adunati, judetul Prahova incepand cu data de 1 ianuarie 2020

Hotararea 2  PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2020. CE VOR FT EXECUTATE DE CATRE BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL CONFORM LEGJI NR.41612001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

Hotararea 1 PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE  REZULTAT LA FINELE ANULUI 2019 DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL

Sari la conținut