Hotararea 47 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI ADUNAŢI PE ANUL 2019
Hotararea 46 privind stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunaţi, judeţul Prahova începând cu data de 1 ianuarie 2019
Hotararea 45 PRIVIND STABILIREA TAXELOR DE ÎNCHIRIERE PENTRU SPATIILE SI OBIECTELE DE INVENTAR DIN INCINTA CĂMINULUI CULTURAL DIN COMUNA ADUNAŢI PENTRU ANUL 2019
Hotararea 44 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2019
Hotararea 43 PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRIILE PE ANII 2019-2021
Hotararea 42 PRIVIND ASOCIEREA COMUNEI ADUNAŢI CU JUDEŢUL PRAHOVA fN VEDEREA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INTERES PUBLIC.. REPARAŢII SI RENOVARE SEDIU PRIMĂRIE „
Hotararea 41 PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII VALABILITATII PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI ADUNAŢI SI A REGULAMENTULUI DE URBANISM AFERENT ACESTUIA
Hotararea 40 privind aprobarea proiectului de Amenajament pastoral pentru pajiştile aflate în proprietatea privată a comunei Adunaţi
Hotararea 39
PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRIILE PE ANII 2019-2021

Hotararea 38 privind acordarea unui mandat special domnului Negotei Octavian, reprezentantul comunei Adunaţi, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova”
Hotararea 37 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI IN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SCOLII GIMNAZIALE.. RADU SI SEVERA NOVIAN” DIN COMUNA ADUNAŢI. JUDEŢUL PRAHOVA
Hotararea 36 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI IN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SCOLII GIMNAZIALE.. RADU SI SEVERA NOVIAN” DIN COMUNA ADUNAŢI. JUDEŢUL PRAHOVA
Hotararea 35 PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRIILE PE ANII 2019-2021
Hotararea 34 privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Adunaţi al domnului DURICU VALENTIN – CONSTANTIN
Hotararea 33 PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢA AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI PE PERIOADA NOIEMBRIE 2018 – IANUARIE 2019
Hotararea 32 PRIVIND APROBAREA INSTITUIRII UNUI DREPT DE SERVITUTE DE TRECERE GRATUITĂ ASUPRA IMOBILULUI – TEREN CU NU¬MĂR CADASTRAL 20731 CA FOND ASERVIT. PROPRIETATE PRIVATĂ A COMUNEI ADUNAŢI. ÎN FAVOAREA IMOBILULUI – TEREN CU NUMĂR CADASTRAL 20732 – CA FOND DOMINANT. AMBELE SITUATE ÎN COMUNA ADUNAŢI SAT OCINA DE JOS T 43 Ps 2205’’
Hotararea 31 PRIVIND ASOCIEREA COMUNEI ADUNAŢI CU JUDEŢUL PRAHOVA ÎN VEDEREA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INTERES PUBLIC.. REPARAŢII LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ RADU S I SEVERA NOV!AN „
Hotararea 30 PRIVIND ASOCIEREA COMUNEI ADUNAŢI CU JUDEŢUL PRAHOVA ÎN VEDEREA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INTERES PUBLIC.. REPARAŢII SI RENOVARE SEDIU PRIMĂRIE ”
Hotararea 29  prin care se ia act de demisia consilierului local ŞUPEALĂ ION şi vacantarea mandatului de consilier local
Hotararea 28  PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRIILE PE ANII 2019 -2021
Hotararea 27  privind vânzarea prin licitaţie publică în condiţiile legii, a unui imobil teren în suprafaţă de 7000 mp teren intravilan, situat în comuna Adunaţi sat Ocina de jos, judeţul Prahova T 43 Ps 2205, domeniu privat al comunei Adunaţi, judeţul Prahova număr cadastral 20732
Hotararea 26 privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei de dezmembrare a suprafeţei de 11500 mp teren categoria de folosinţă păşuni având nr.cadastrai 20707, nr.CF 20707
Hotararea 25 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR.1 LA H.C.L ADUNAŢI NR.49/2017 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI Şl PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI ADUNAŢI ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2018
Hotararea 24 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR.1 LA H.C.L ADUNAŢI NR.13/20.02.2018 PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI EXTINDERE Şl MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 112 ÎN COMUNA ADUNAŢI. JUDEŢUL PRAHOVA
Hotararea 23 Privind aprobarea modificării Anexei nr.2. „Statul de Funcţii la H.C.L Adunaţi nr.47/2017 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ai aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al comunei Adunaţi, ca urmare a examenului de promovare în clasă
Hotararea 22 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL Şl REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT LUCRĂRII,, EXTINDERE INTRAVILAN (S=13435 mp) Şl SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN INTRAVILAN (S=65mp) DIN ZONA LOCUINŢE Şl FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE PENTRU ZONA SPAŢII VERZI, AGREMENT Şl SPORT Şl ZONA UNITĂŢI INDUSTRIALE Şl DEPOZITE PENTRU AMPLASARE LOC DE JOACĂ COPII, SECŢIE CONFECŢII TEXTILE Şl AMENAJARE ACCESE (Sst=16690 mp) în comuna Adunaţi sat Ocina de jos, nr. cadastral 20345, 20707, Tarla 43, Parcelele Cc 2205, Ps 2205, DJ 100E

Hotararea 21 PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI PE ANUL 2018 SI EST/MĂRIILE PE ANII 2019 -2021

Hotararea 20 privind aprobarea Programului de investitii pe anul 2018, cu finantare din surse proprii si Fond II D, ce vor fi realizate de catre S.C. Hidro Prahova S.A.

Hotararea 19 privind declararea de interes local a obiectivelor de investitie „Amenajare loc de joaca pentru copii; Construire sectie confectii textile; Amenajare accese” si acordul pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului in suprafata de 11500 mp, categoria de folosinta pasune

Hotararea 18 PRIVIND APROBAREA PLANULUI PENTRU ASIGURAREA RESURSELOR UMANE. MATERIALE SI FINANCIARE DESTINATE PREVENIRII SI GESTIONARII SITUATIILOR DE URGENTA PE ANUL 2018

Hotararea 17 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND MASURILE DE UTILIZARE A FOCULUI DESCHIS SI A FUMATULUI PE TERITORIUL COMUNEI ADUNATI

Hotararea 16 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI CADRU PRIVIND PROCEDURA DE VANZARE A BUNURILOR /MOBILE DIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI ADUNATI JUDETUL PRAHOVA

Hotararea 15 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNATI PE ANUL 2018 SI ESTIMARIILE PE ANII 2019 -2021

Hotararea 14 Privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie ” Extindere si Modernnizare Drumuri in comuna Adunati, judetul Prahova”

Hotararea 13 PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI EXTINDERE SI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 112 IN COMUNA ADUNATI. JUDETUL PRAHOVA

Hotararea 12 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie „Construire sediu Primarie in comuna Adunati judetul Prahova”

Hotararea 11 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei faza studiu de fezabilitate, aferenta obiectivului de investitii ”Construire sediu Primarie in comuna Adunati, judetul Prahova”

Hotararea 10 PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETAR DIN ANUL 2017 IN ANUL 2018

Hotararea 9 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNATI PE ANUL 2018 SI ESTIMARIILE PE ANII 2019-2021

Hotararea 8 PRIVIND APROBAREA NUMARULUI DE ASISTENTI PERSONALI Al PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV PENTRU ANUL 2018

Hotararea 7 PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A SECTIUNII DE DEZVOLTARE SI FUNCTIONARE A BUGETULUI LOCAL DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENTAL COMUNEI ADUNATI

Hotararea 6 PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DE BAZA PENTRU FUNCTIA PUBLICA DE CONDUCERE ..ARHITECT SEF”

Hotararea 5 PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI EXTINDERE SI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 112 IN COMUNA ADUN ATI. JUDETUL PRAHOVA

Hotararea 4 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2018. CE VOR FI EXECUTATE DE CATRE BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL CONFORM LEGII NR.416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT. CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

Hotararea 3 HOTARARE PRIVIND STABILIREA TAXELOR DE INCHIRIERE PENTRU SPATIILE SI OBIECTELE DE INVENTAR DIN INCINTA CAMINULUl CULTURAL DIN COMUNA ADUNATI PENTRU ANUL 2018

Hotararea 2 PRIVIND ORGANIZAREA RETELEI SCOLARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE ST AT DIN COMUNA ADUNATI. PENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019

Hotararea 1 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSIUULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNATI PE PERIPADA  IANUARIE – MARTIE 2018

Sari la conținut